Algemene Voorwaarden

JOUWBABYUITZET is geregistreerd in Arnhem met KVK nummer: 80653294.

BTW nummer: NL003468717B03.

Email: Info@jouwbabyuitzet.nl 
 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 3. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de koper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 4. Verkoper: Jouwbabyuitzet.nl
 5. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de verkoper en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand. 

Artikel 2 - Identiteit van de verkoper

Jouwbabyuitzet
Scholtendijk 1, 7075DK, Etten. 
Telefoonnummer +31612377674
E-mailadres: info@jouwbabyuitzet.nl
KvK-nummer: 80653294
BTW nummer: NL003468717B03

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de verkoper en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen verkoper en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. 
 3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. 
 4. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van koper wordt op voorhand nadrukkelijk door verkoper van de hand gewezen. 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, en digitale inhoud.  De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de verkoper gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de verkoper niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de verkoper onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de verkoper is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. De verkoper zal uiterlijk bij levering van het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager op de website vermelden:

a. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken.

b. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, de kosten van aflevering en de wijze van betaling. 
 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. 
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument het product heeft ontvangen, of, indien de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld op de dag waarop de consument het laatste product heeft ontvangen. 

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de verkoper hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het gebruik van het contactformulier als beschikbaar via de website. 
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de verkoper niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de verkoper aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de verkoper bij herroeping

 1. Als verkoper de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De verkoper gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De verkoper sluit verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken uit van het herroepingsrecht. ​

Artikel 11 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 3. Tenzij koper en verkoper anders zijn overeengekomen zijn verzend en/of portokosten voor rekening van koper. 

Artikel 12 – Levering en uitvoering

 1. De verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. 
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de verkoper kenbaar heeft gemaakt.
 3. De verkoper zal zich ertoe inspannen dat geaccepteerde bestellingen binnen 2 werkdagen worden verzonden aan koper,  tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan zo spoedig mogelijk nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
 4. Een overeengekomen leveringstermijn geldt steeds als streeftermijn en niet als een fatale termijn. 
 5. Verkoper heeft het recht de bestelling in gedeelten te leveren, of te wachten tot de gehele bestelling gereed is voor levering ineens. 
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de verkoper tot het moment van bezorging aan de consument, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13 – Betaling

 1. Betaling van de door de koper geplaatste bestelling geschied vooraf door middel van iDeal.
 2. Verkoper zendt koper na voldoening van de betaling als bedoeld in het 1e lid een factuur per e-mail toe. 

Artikel 14 – Overmacht

 1. Van overmacht in de zin van artikel 75 van Boek 6 Burgerlijk Wetboek aan de zijde van Verkoper is sprake, indien Verkoper wordt verhinderd aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van omstandigheden die zij redelijkerwijs niet kan beïnvloeden. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: (i) uitblijven van tijdige levering van toeleveranciers van Verkoper, (ii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan Verkoper gebruikmaakt, (iii) overheidsmaatregelen, (iv) elektriciteitsstoring, (v) oorlog, (vi) werkbezetting, (vii) werkstaking, (viii) algemene vervoersproblemen en (ix) de onbeschikbaarheid van één of meer personeelsleden van Verkoper om wat voor reden dan ook.
 2. Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting gedurende de periode waarin Verkoper door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen. Een overeengekomen leveringstermijn wordt verlengd met deze periode.
 3. Indien door overmacht de leveringstermijn meer dan drie maanden wordt vertraagd, zijn zowel Verkoper als Koper bevoegd de Overeenkomst voor het niet uitgevoerde gedeelte partieel te ontbinden, zonder dat Verkoper en Koper over en weer tot enige schadeverggoeding uit welke hoofde dan ook zijn gehouden. 

Artikel  15 - Aansprakelijkheid en vrijwaring 

 1. Verkoper sluit iedere aansprakelijkheid en /of risicoaansprakelijkheid voor directe schade, indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verminking of verlies van data, schade aan gewassen en alle andere vormen van directe en/of indirecte schade veroorzaakt door Verkoper, haar ondergeschikten, haar ingeschakelde hulppersonen en/of haar Producten uitdrukkelijk uit, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Mocht de uitsluiting van de aansprakelijkheid in lid 1 geen standhouden, dan is de schadevergoeding beperkt tot eenmaal het factuurbedrag (exclusief btw) voor de werkzaamheden waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, althans in verband waarmee de aansprakelijkheid is ontstaan. De vergoeding van de schade is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat onder de aansprakelijkheidsverzekering van Verkoper in voorkomend geval wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat in gevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Verkoper komt. 
 3. Koper zal Verkoper op eerste verzoek volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden op Verkoper ter zake van enig feit waarvoor de aansprakelijkheid in deze algemene voorwaarden is uitgesloten. 

 

Artikel 16 - Privacy 

 1. Wanneer Verkoper dan wel Koper tijdens het uitvoeren van de Overeenkomst persoonsgegevens die door de ander zijn verstrekt, verkrijgt en hij deze persoonsgegevens verwerkt, zal hij de persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken en zich houden aan de wettelijke voorschriften die volgen uit de Algemene verordening gegevensbescherming.
 2. Verkoper en Koper informeren elkaar binnen vijf (5) werkdagen over ieder verzoek en/of iedere klacht van de toezichthoudende autoriteit of de betrokkene ten aanzien van de persoonsgegevens die worden verwerkt bij het uitvoeren van de Overeenkomst. Verkoper en Koper verlenen elkaar over en weer de medewerking die vereist is om aan de verzoeken van betrokkenen of de toezichthoudende autoriteit te voldoen.

 Artikel 17 - Klachtenregeling

 1. De verkoper beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de verkoper.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de verkoper binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 18 – Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op overeenkomsten tussen verkoper en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Alle geschillen welke naar aanleiding van door deze algemene voorwaarden beheerste verhoudingen tussen Verkoper en Koper mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse rechter, meer in het bijzonder de bevoegde rechter van Rechtbank Gelderland. \

Laatst bijgewerkt: 21-1-2020

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2020 - 2024 Jouwbabyuitzet | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel